Code du cours BūvZ6049

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours18.04.2017

Auteur du cours

author

Armands Celms

Connaissances de base

BūvZ6045,

Manuels

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Strang G.,Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.
4. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Ouvrages supplémentaires

1. LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija [tiešsaiste]. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. gada 24.marta rīkojums Nr.150 Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf [skatīts 07.04.2017.]
3. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi. MK noteikumi Nr.281 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [Skatīts 07.04.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. [skatīts 07.04.2017.]

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.gim-internationa.com