Код курса BūvZ6049

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса18.04.2017

Разработчик курса

author

Armands Celms

Предварительные знания

BūvZ6045,

Учебная литературa

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Strang G.,Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.
4. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Дополнительная литература

1. LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija [tiešsaiste]. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. gada 24.marta rīkojums Nr.150 Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf [skatīts 07.04.2017.]
3. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi. MK noteikumi Nr.281 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [Skatīts 07.04.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. [skatīts 07.04.2017.]

Периодика и другие источники информации

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.gim-internationa.com