Kurs-Code BūvZ6049

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)18.04.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Armands Celms

Vorkenntnisse

BūvZ6045,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Strang G.,Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.
4. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Weiterfuhrende Literatur

1. LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija [tiešsaiste]. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. gada 24.marta rīkojums Nr.150 Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf [skatīts 07.04.2017.]
3. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi. MK noteikumi Nr.281 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [Skatīts 07.04.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. [skatīts 07.04.2017.]

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.gim-internationa.com