Kursa kods BūvZ6049

Kredītpunkti 3

Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6045, Ģeodēziskā atbalsta sistēma I

Kursa anotācija

Studiju kurss „Vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcija” maģistrantiem sniedz nepieciešamās zināšanas par vietējā tīkla uzmērīšanas metodēm, rekonstrukcijas darbiem, normatīvajiem dokumentiem, vietējā tīkla darbu organizēšanu. Maģistranti apgūst iemaņas, strādājot ar uzmērīšanā lietojamiem instrumentiem, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē, dokumentu noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudi un regulēšanu, ģeodēzisko tīklu uzmērīšanas metodēm un specifiku, grafisko materiālu sastādīšanu un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi;
• prasmes pielietot uzmērīšanā ģeodēziskos instrumentus, datu uzkrāšana un vizualizācija, pielietot speciālās mērījumu apstrādes programmas, noformēt tīkla ierīkošanas vai rekonstrukcijas atskaites
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēzisko tīklu veidošanas metodes.
2 Vietējā tīkla ģeodēziskais pamatojums.
3 Vietējā tīkla uzmērīšanas precizitāte.
4 Tehniskais uzdevums vietējā tīkla rekonstrukcijai un pilnveidošanai.
5 Esošā vietējā tīkla stāvokļa apzināšana.
6 Esošā vietējā ģeodēziskā tīkla stāvokļa apzināšana.
7 Atbalsta punktu izvēle, veicot rekonstrukcijas darbus vietējā tīklā.
8 Jauno punktu ieprojektēšanas nosacījumi.
9 Sagaidāmo vietējā tīkla punktu savstarpējā novietojuma kļūda.
10 Vietējā tīkla zīmju nostiprinājuma izvēles nosacījumi.
11 VIetējā tīkla uzmērīšanas darbi.
12 Datu apstrāde, izlīdzināšana un noteiktības novērtēšana.
13 Koordinātu aprēķināšana. Dokumentu noformēšana.
14 Vietējā tīkla darbu kontrole un pieņemšana.
15 Aptuvens izmaksu aprēķins, veicot vietējā tīkla rekonstrukciju.
16 Ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Strang G.,Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.
4. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Papildliteratūra

1. LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija [tiešsaiste]. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. gada 24.marta rīkojums Nr.150 Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf [skatīts 07.04.2017.]
3. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi. MK noteikumi Nr.281 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [Skatīts 07.04.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=246998. [skatīts 07.04.2017.]

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.gim-internationa.com

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" specializācijas "Ģeodēzija" obligātajā daļā