Code du cours BūvZ4138

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours23.02.2021

Auteurs du cours

author

Aina Palabinska

author

Mārtiņš Ruduks

Connaissances de base

BūvZ2058,

JurZ2036,

Manuels

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori: M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD. 2013. 145.-190. lpp.
2. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija: MK rīkojums Nr. 170 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.04.2011. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3635
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2. daļa. Būvju īpašumi. Jelgava, 2007.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. (01.01.2006). [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
5. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 48 [tiešsaiste] (10.01.2012.) Pieņemts 10.01.2012. Stājas spēkā 26.01.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243153-buvju-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
6. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
7. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
8. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Neufert E., Neufert P. Architects' data. 3rd ed. Oxford, UK etc.: Blackwell Science, 2000. 636 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Būvju klasifikācijas noteikumi: MK noteikumi Nr. 326.) Pieņemts 12.06.2018. Stājas spēkā 15.06.2018. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299645-buvju-klasifikacijas-noteikumi
3. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi. MK noteikumi Nr. 263 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.04. 2012. Stājas spēkā 03.05.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/247207-kadastra-objekta-registracijas-un-kadastra-datu-aktualizacijas-noteikumi