Код курса BūvZ4138

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ40

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса23.02.2021

Разработчики курса

author

Aina Palabinska

author

Mārtiņš Ruduks

Предварительные знания

BūvZ2058,

JurZ2036,

Учебная литературa

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori: M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD. 2013. 145.-190. lpp.
2. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija: MK rīkojums Nr. 170 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.04.2011. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3635
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2. daļa. Būvju īpašumi. Jelgava, 2007.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. (01.01.2006). [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
5. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 48 [tiešsaiste] (10.01.2012.) Pieņemts 10.01.2012. Stājas spēkā 26.01.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243153-buvju-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
6. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
7. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
8. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

Дополнительная литература

1. Neufert E., Neufert P. Architects' data. 3rd ed. Oxford, UK etc.: Blackwell Science, 2000. 636 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Būvju klasifikācijas noteikumi: MK noteikumi Nr. 326.) Pieņemts 12.06.2018. Stājas spēkā 15.06.2018. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299645-buvju-klasifikacijas-noteikumi
3. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi. MK noteikumi Nr. 263 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.04. 2012. Stājas spēkā 03.05.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/247207-kadastra-objekta-registracijas-un-kadastra-datu-aktualizacijas-noteikumi