Kursa kods BūvZ4138

Kredītpunkti 6

Būvju kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

author pasn.

Mārtiņš Ruduks

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2058, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par būvniecības pamatuzdevumiem, gūst izpratni par būvniecības procesiem un apgūst būvniecības pamatjēdzienus. Iepazīstas ar Latvijā pielietotajiem būvnormatīviem, apgūst būvdarbu hronoloģisko secību un iepazīstas ar būvprojekta sastāvdaļām. Gūst ieskatu būvniecības informācijas sistēmā. Laboratorijas darbu laikā apgūst iemaņas arhitektūras stāvu plānu, griezumu, ēku fasāžu izstrādē.
Studenti iegūst priekšstatu par būvju iedalījumu un būvju kadastrālās uzmērīšanas objektiem. Iepazīstas ar būvju kadastrālo uzmērīšanu un tās nozīmi ēku kadastrālajā vērtēšanā. Gūst priekšstatu par telpu grupu un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu. Iegūst zināšanas par būvju kadastrālās uzmērīšanas tiesiskajiem aspektiem, kā
arī par būvju kadastrālās uzmērīšanas metodoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Gūst zināšanas un izpratni par būvniecības procesu tajā izmantotajem galvenajiem pamatjēdzieniem un būvniecības elementiem (1.kontroldarbs)
2. Spēj izstrādāt arhitektūras daļas rasējumus (laboratorijas darbi)
3. Pārzina būvju kadastrālās uzmērīšanas nozīmi, galvenās darbības un uzmērīšanas objektus – 2.kontroldarbs.
4. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski veicot būvju kadastrālo uzmērīšanu, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi – 3.kontroldarbs
5. Spēj patstāvīgi iesaistīties būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā, veikt ēkas apsekošanu, uzmērīšanu un grafisko materiālu izgatavošanu – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas:
1. Vispārīgi jēdzieni par ēkām un to projektēšanu (1h)
2. Pamatu vispārējās prasības un klasifikācija (1h)
3. Sienu klasifikācija, arhitektūras un konstruktīvie elementi (1h)
4. Ēku konstruktīvie elementi. Kolonnu klasifikācija (1h)
5. Grīdu klasifikācija un to elementi (1h)
6. Pārsegumu klasifikācija. Kāpņu tipi (1h)
7. Jumtu veidi, to konstrukcijas un vispārējās prasības (1h)
8. Ieskats būvniecības informācijas sistēmā (0.5 h)
1.kontroldarbs: Vispārējs jēdziens par ēkām, ēku konstruktīvie elementi un to klasifikācija. Būvniecības informācijas sistēma. (0.5h)
9. Ievadlekcija. Studiju kursa saturs un uzdevumi (0.5h)
10. Būvju kadastrālās uzmērīšanas jēdziens, uzdevumi un nozīme (0.5h)
11. Būvju iedalījums (1h)
12. Būvju kadastrālās uzmērīšanas objekti un izņēmumi (1h)
13. Būvju kadastrālās uzmērīšanas vēsturiskā attīstība (1h)
14. Būvju kadastrālās uzmērīšanas vispārējie aspekti (1h)
15. Ēkas ārējās apsekošanas darbības un tās uzmērīšana (1h)
16. Apbūves plāns un tā sastādīšana. Ēkas ārējo apjoma rādītāju aprēķināšana (1h)
2.kontroldarbs: Būvju kadastrālās uzmērīšanas jēdziens, uzdevumi un nozīme, uzmērīšanas objekti, ēkas ārējās apsekošanas un uzmērīšanas galvenās darbības. (1h)
17. Ēkas iekšējās apsekošanas darbības un iekšējā uzmērīšana (1h)
18. Telpu grupas plāns un tā sastādīšana. Stāva plāna sastādīšana. (1h)
19. Ēkas apjoma rādītāji un to noteikšana. Telpu veidi. (1h)
20. Ēkas kopējā nolietojuma procenta aprēķināšana. (1h)
21. Valsts noslēpuma statusam atbilstošu ēku kadastrālās uzmērīšanas īpatnības. (0.5h)
22. Inženierbūvju kadastrālā uzmērīšana. (0.5h)
23. Būvju kadastrālās uzmērīšanas datu aktualizācija. (1h)
24. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un tās sastāvs. (1h)
3.kontroldarbs: Ēkas iekšējās apsekošanas un uzmērīšanas galvenās darbības, ēkas apjoma rādītāji un to noteikšana, ēkas kopējā nolietojuma procenta noteikšana. (1h)

Laboratorijas darbi
Būvniecības pamati (8h)
1. Pamatfunkciju apguve, darba vides noformēšana
2. Stāva plānu izstrāde (3h)
3. Griezumu izveide (2h)
4. Ēkas fasāžu izveide (2h)
Būvju kadastrālā uzmērīšana (32h)
5. Uzdevuma (objekta) saņemšana, iepazīšanās ar laboratorijas darbu izpildes kārtību
6. Ēkas ārējā apsekošana un uzmērīšana (4h)
7. Apbūves plāna sastādīšana (3h)
8. Ēkas ārējo apjoma rādītāju aprēķināšana (2h)
9. Ēkas iekšējā apsekošana un uzmērīšana (4h)
10. Telpu grupas plāna sastādīšana (4h)
11. Stāva plāna sastādīšana (3h)
12. Ēkas apjoma rādītāju aprēķināšana (2h)
13. Telpu veidu noteikšana (2h)
14. Ēkas kopējā nolietojuma procenta aprēķināšana (2h)
15. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas grafiskās daļas noformēšana (2h)
16. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas teksta daļas sastādīšana(3h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem pārbaudes darbiem par lekciju kursu un izpildītiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras izpēte par ēku konstruktīvajiem elementiem un būvju kadastrālo uzmērīšanu, normatīvo aktu izpēte par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no pārbaudes darba vērtējuma un praktisko darbu vērtējuma. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no pārbaudes darbiem un praktisko darbu vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori: M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD. 2013. 145.-190. lpp.
2. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija: MK rīkojums Nr. 170 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.04.2011. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3635
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2. daļa. Būvju īpašumi. Jelgava, 2007.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. (01.01.2006). [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
5. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 48 [tiešsaiste] (10.01.2012.) Pieņemts 10.01.2012. Stājas spēkā 26.01.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243153-buvju-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
6. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
7. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
8. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

Papildliteratūra

1. Neufert E., Neufert P. Architects' data. 3rd ed. Oxford, UK etc.: Blackwell Science, 2000. 636 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Būvju klasifikācijas noteikumi: MK noteikumi Nr. 326.) Pieņemts 12.06.2018. Stājas spēkā 15.06.2018. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299645-buvju-klasifikacijas-noteikumi
3. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi. MK noteikumi Nr. 263 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.04. 2012. Stājas spēkā 03.05.2012. [Skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/247207-kadastra-objekta-registracijas-un-kadastra-datu-aktualizacijas-noteikumi

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās