Код курса BūvZ4102

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Inita Vikse

Предварительные знания

BūvZ4101,

Предыдущая версия курса

BūvZB032 [GBUVB032]

Учебная литературa

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Дополнительная литература

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.
2. Doršs I. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos. Liepāja, 2007.
3. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Периодика и другие источники информации

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3. www.vid.gov.lv