Kursa kods BūvZ4102

Kredītpunkti 1.50

Būvniecības ekonomika II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4101, Būvniecības ekonomika I

Aizstātais kurss

BūvZB032 [GBUVB032] Būvniecības ekonomika II

Kursa anotācija

Sastādot būvdarbu tāmi studenti praktiski pielieto savas zināšanas būvdarbu apraksta sastādīšanā, aprēķina reāla projekta būvdarbu apjomus, tiešās un netiešās tāmes izmaksas, aprēķina tehniski ekonomiskos rādītājus, noformē tāmju dokumentāciju atbilstoši LBN 501-17 prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku
Prasme analizēt darbietilpības normas, analizēt un izmantot tāmju sastādīšanā būvniecības resursu tirgus cenas.
Zināšanas un prasmes tiek novērtētas kursa darbā.
Beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti sastādīt būvprojektam un būvniecības resursu tirgus cenām atbilstošu būvdarbu tāmi – tiek vērtēta patstāvīgi sastādīta būvdarbu tāme

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba aprakstu sastādīšana
2 Darba apjomu aprēķini
3 Darbietilpības normas
4 Darba algu aprēķini
5 Būvizstrādājumu apjomi un cenas
6 Būvmehānismu izmaksu aprēķināšana
7 Tāmes nobeiguma daļa. Lokālā tāme, tāmju kopsavilkums, koptāme, pasūtītāja koptāme
8 Tehniski ekonomiskie rādītāji. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sastādīt būvdarbu tāmi. Sekmīgi aizstāvēt kursa darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrādāšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.
Kursa darbs ir sastādīts atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.
Students aizstāvot kursa darbu var pamatot būvdarbu cenas veidošanās principus un cenas pamatojumus.

Obligātā literatūra

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Papildliteratūra

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.
2. Doršs I. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos. Liepāja, 2007.
3. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3. www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība"