Code du cours BūvZ4029

Crédits 22.50

La quantité totale d'heures en classe600

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant600

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Silvija Štrausa

Le cours remplacé

BūvZN001 [GBUVN001]

Manuels

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. -47 lpp.

3. Neufert Ernest. Bauentwurfslehre. Braunschweig ; Wiesbaden: Vieweg. 1996. 598 p. 4. Zayat K. A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 237 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
4. Gadagrāmata 2022 "Būvniecība": 2022. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" diplomdarbu gadagrāmata / Koncepta autori S.Gusta, S.Štrausa. Sastādītājs Darja Zieneviča; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra, Būvkonstrukciju katedra.https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/VBF_Diplomandu_gadagramata2022.pdf.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.