Код курса BūvZ4029

Кредитные пункты 22.50

Общее количество часов600

Количество часов самостоятельной работы студента600

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Silvija Štrausa

Предыдущая версия курса

BūvZN001 [GBUVN001]

Учебная литературa

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. -47 lpp.

3. Neufert Ernest. Bauentwurfslehre. Braunschweig ; Wiesbaden: Vieweg. 1996. 598 p. 4. Zayat K. A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 237 p.

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
4. Gadagrāmata 2022 "Būvniecība": 2022. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" diplomdarbu gadagrāmata / Koncepta autori S.Gusta, S.Štrausa. Sastādītājs Darja Zieneviča; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra, Būvkonstrukciju katedra.https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/VBF_Diplomandu_gadagramata2022.pdf.

Периодика и другие источники информации

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.