Kursa kods BūvZ4029

Kredītpunkti 22.50

Diplomprojekts

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZN001 [GBUVN001] Diplomprojekts

Kursa anotācija

Diplomprojekts ir studiju programmas nobeiguma- kvalifikācijas darbs, kurā tiek uzrādītas zināšanas, kas iegūtas visā studiju procesā. Diplomprojektā izstrādā kādas reālas ēkas vai būves būvniecības projektu, kas satur arhitektūras (teritorijas un arhitektūras risinājumu sadaļas), inženierrisinājumu (būvkonstrukciju) un ekonomikas daļas. Projekts sastāv no rasējumiem un paskaidrojuma raksta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Kompetence: Spēja izstrādāt būvprojektu ievērojot universālā dizaina principus, izstrādāt ēku projektu arhitektūras, būvkonstrukciju un ekonomiskās daļas, projektēt būvkonstrukcijas. Spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu.
• Prasmes: Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā.
• Zināšanas: būvmateriāli; būvdarbu tehnoloģija; ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas; būvju stiprība un noturība; būvprojektēšanas pamati (dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, metāla konstrukcijas; koka un sintētisko materiālu konstrukcijas); inženierbūvju pamati; būvdarbu organizācija; būvniecības ekonomika.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas dati projektēšanai: būvlaukuma topogrāfija, ģeoloģija, klimatoloģija. Normatīvi projektēšanai
2 Objekta funkcionālās vai tehnoloģiskās shēmas. Atbilstoši aprēķini
3 Novietnes plāns. Vertikālais un horizontālais plānojums. Lietus ūdens novadīšana. Nepieciešamie aprēķini
4 Ēkas plāns. Ugunsdrošības, evakuācijas, vides pieejamības un apgaismojuma prasības.
5 Ēkas šķērsgriezumi, garengriezumi. Ēkas energoefektivitātes aprēķins.
6 Fasādes. Pārseguma un jumta plāni. Jumta ventilācija un lietus ūdens novadīšana
7 Grīdas plāni. Specifikācijas. Vides aizsardzības pasākumi. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.
8 Pamatu plāns. Aprēķini dažādos pamatu šķēlumos.
9 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi
10 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi.
11 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi.
12 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi
13 Iekārtu un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomi. Atsevišķu būvdarbu tehnoloģiskās kartes.
14 Būvdarbu organizācijas projekts.
15 Objekta izmaksu (tāmju) aprēķins 16 Diplomprojekta noformēšana, saskaņošana ar konsultantiem, vadītāju un nodošana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visi studiju programmas kursi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Diplomprojekts sastāv no 3 galvenām daļām:
• Arhitektūras daļa;
• Būvkonstrukciju daļa
• Būvdarbu tehnoloģijas, organizācijas un ekonomikas daļa.
Diplomprojekta izstrādei tiek izstrādāts kalendarais plans un tiek veikta katras daļas atestācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta darba izstrādes kalendārā plāna izpilde, darba iesniegšanas brīdī tiek veikta plaģiātisma pārbaude.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. -47 lpp.

3. Neufert Ernest. Bauentwurfslehre. Braunschweig ; Wiesbaden: Vieweg. 1996. 598 p. 4. Zayat K. A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 237 p.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
4. Gadagrāmata 2022 "Būvniecība": 2022. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" diplomdarbu gadagrāmata / Koncepta autori S.Gusta, S.Štrausa. Sastādītājs Darja Zieneviča; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra, Būvkonstrukciju katedra.https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/VBF_Diplomandu_gadagramata2022.pdf.

Periodika un citi informācijas avoti

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Diplomprojekts iekļauts VBF Profesionālā augstākā izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība ( Pilna laika studiju programma)obligātajā B daļā un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība ( Nepilna laika studiju programma)obligātajā B daļā.