Code du cours BūvZ3166

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteur du cours

author

Vivita Puķīte

Connaissances de base

BūvZ3169,

Le cours remplacé

BūvZB001 [GBUVB001]

Manuels

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. Kļaviņš U. u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [13.01.2022.] Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I.Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008.702 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p
2. Kētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. LU akadēmiskais apgāds, 2014. 415 lpp.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Remote Sensing. Pieejams: https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
3. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https://www.lad.gov.lv/lv/
4. Valsts meža dienests. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/#jump