Kurs-Code BūvZ3166

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Vorkenntnisse

BūvZ3169,

Ersetzte Kurs

BūvZB001 [GBUVB001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. Kļaviņš U. u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [13.01.2022.] Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I.Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008.702 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p
2. Kētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. LU akadēmiskais apgāds, 2014. 415 lpp.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Remote Sensing. Pieejams: https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
3. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https://www.lad.gov.lv/lv/
4. Valsts meža dienests. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/#jump