Kurs-Code BūvZ3166

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Vorkenntnisse

BūvZ3169,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. Kļaviņš U. u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [13.01.2022.] Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I.Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008.702 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p
2. Kētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. LU akadēmiskais apgāds, 2014. 415 lpp.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Remote Sensing. Pieejams: https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
3. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https://www.lad.gov.lv/lv/
4. Valsts meža dienests. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/#jump