Kursa kods BūvZ3166

Kredītpunkti 1.50

Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ3169, Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē

Aizstātais kurss

BūvZB001 [GBUVB001] Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis it apgūt zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus, zinātniskā darba modelēšanu un organizēšanas pamatnosacījumus, datu metodisko apstrādi. Iepazīstas ar pētnieciskā darba rezultātu apkopošanu publikācijā, diskusijas veidošanu, rezultātu interpretāciju un prezentēšanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj izprast ģeoinformātikas un tālizpētes zinātniskā darba izstrādes procesa gaitu un nozīmību – ieskaites darbs.
2. Prot patstāvīgi iegūt pētījumu datus un pielietot mētījumu metodes datu analīzei un interpretācijai ģeoinformātikā un tālizpētē – ieskaites darbs.
3. Pārzina, kā veikt pētījuma apkopošanu publikācijā un sagatavot prezentāciju rezultātu pasniegšanai ģeoinformātikā un tālizpētē – ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Studiju kursa saturs, norise un prasības (1h)
2. Zinātniskā darba tematika Ģeoinformātikā un tālizpētē (1h)
3. Pētnieciskā process organizēšana, pētījuma plāna izveidošana (1h)
4. Pētījuma objekts un pētījuma datu iegūšana (2 h)
5. Datu apkopošana un uzkrāšana (1 h)
6. Pētījumu metožu pielietošana ģeoinformātikā un tālizpētē (5 h)
7. Publikācijas sagatavošanas prasības un nosacījumi (2 h)
8. Prezentācijas sagatavošanas pamatprincipi un nosacījumi (1 h)
9. Pētījuma prezentēšanas prasmes (1 h)
Ieskaites darbs - Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. To veido rakstisks ieskaites darbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās zinātniskās un mācību literatūras studijas, pētījumu metožu pielietošana izvēlētā pētījumu datu iegūšanā un apstrādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskās ieskaites darbā studiju kursa noslēgumā.

Obligātā literatūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. Kļaviņš U. u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [13.01.2022.] Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I.Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008.702 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p
2. Kētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. LU akadēmiskais apgāds, 2014. 415 lpp.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Remote Sensing. Pieejams: https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
3. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https://www.lad.gov.lv/lv/
4. Valsts meža dienests. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/#jump

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās