Код курса BūvZ3166

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций16

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Предварительные знания

BūvZ3169,

Учебная литературa

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. Kļaviņš U. u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [13.01.2022.] Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I.Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008.702 lpp.

Дополнительная литература

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p
2. Kētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. LU akadēmiskais apgāds, 2014. 415 lpp.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Remote Sensing. Pieejams: https://spj.sciencemag.org/journals/remotesensing/
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
3. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https://www.lad.gov.lv/lv/
4. Valsts meža dienests. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/#jump