Code du cours BūvZ3151

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteur du cours

author

Vita Celmiņa

Le cours remplacé

BūvZB004 [GBUVB004]

Manuels

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Ouvrages supplémentaires

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I: Grundlagen und Standartverfahren. , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p.
3. 4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.