Kursa kods BūvZ3151

Kredītpunkti 4.50

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vita Celmiņa

Ph.D.

Aizstātais kurss

BūvZB004 [GBUVB004] Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzdevumos un attīstības nozīmi tautsaimniecībā. Studenti tiks iepazīsti ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsturi, uzbūvi, funkcijām klasifikāciju, izpratni par telpisko datu izveides un lietošanas būtību, standartizāciju, telpiskās informācijas datu ieguves, glabāšanas, aprites un lietošanas principiem, sistēmām, prasībām un iespējām. Laboratorijas darbos iegūs pamat zināšanas un prasmes (lietojot ArcGIS programmatūru), lai pārzinātu un lietotu telpiskās informācijas sistēmas programmatūras darbības principus, darbu ar datiem, datu uzbūvi, to meklēšanas iespējas internetā un rezultātus nākamajās profesionālās darbības jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, attīstības vēsturi, uzbūvi, iespējām, lietošanas iespējām un izmantošanu praksē – kontroldarbi.
2. Prot orientēties ģeogrāfisko informācijas sistēmu un to lietošanai pieejamo telpisko datu pielietojuma iespēju noteikšanā un novērtēšanā. Prot lietot ĢIS programmatūru vienkāršām manipulācijām ar ĢIS datiem un to komplektiem, nodrošinot iegūto rezultātu eksportu uz citām sistēmām vai saglabāšanai – laboratorijas darbi
3. Spēj racionāli izvērtēt konkrētu ĢIS sistēmu un datu atbilstību konkrētu lietošanas uzdevumu mērķiem, pārzina to izmantošanas specifiku praksē. Prot pildīt vienkāršus telpisko datu meklēšanas, apstrādes un analīzes uzdevumus – laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme (1h)
2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsture (1h)
3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas (1h)
4. Ģeogrāfiskā informācija – Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats (1h)
5. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas projektēšanas pamati (1h)
6. Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (1h)
1. kontroldarbs: Vispārējās GIS teorētiskās un praktiskās nostādnes. (2h)
7. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums (1h)
8. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras (1h)
9. Ģeodēzija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (1h)
10. Kartogrāfija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (1h)
11. Ģeogrāfiskās informācijas metadati – to būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme (1h)
12. Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība (sadarbspēja), tās būtība un izaicinājumi sistēmas funkcionalitātē (1h)
2. kontroldarbs: GIS un to datu uzbūves un darbaspēju nodrošinājuma pamati. (2h)
13. Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas un to procesi ģeogrāfisko informācijas sistēmu lietotājiem (1h)
14. Ievads informācijas analīzes procesu organizācijā lietojot Ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas (1h)
15. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādes rezultātu noformēšanas iespējas un izvēle (1h)
16. Kartogrāfiskās un vizuālās dokumentācijas izstrādes un to kvalitātes novērtēšana (1h)
17. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija) (1h)
18. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas. (1h)
3. kontroldarbs: GIS analītiskās darbības un rezultātu vizuālo noformējumu pamati, valsts likumdošana un attīstība. (2h)

Laboratorijas darbi:
1.Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā, atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija studenta datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana (7h)
2. Informācijas produktu veidošana, noformēšana, analītiskās darbības GIS vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos (personīgi izvēlētas tematikas izstrādes veidošana), rezultātu novērtējums (7h)
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu izstrādes, prezentāciju izstrādes, to sagatavošanas un transformācijas lietošanas formātos, kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaudes (7h)
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (3h).

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs:
Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu attīstība – atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai; novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbu uzdevumi (pēc prezentācijas);
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Papildliteratūra

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I: Grundlagen und Standartverfahren. , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p.
3. 4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās