Код курса BūvZ3151

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Vita Celmiņa

Учебная литературa

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Дополнительная литература

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I: Grundlagen und Standartverfahren. , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p.
3. 4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Периодика и другие источники информации

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.