Kurs-Code BūvZ3151

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vita Celmiņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Weiterfuhrende Literatur

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I: Grundlagen und Standartverfahren. , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p.
3. 4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.