Code du cours BūvZ3111

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences20

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Mareks Pavārs

Connaissances de base

BūvZ2047,

Le cours remplacé

BūvZB024 [GBUVB024]

Manuels

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
2. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
4. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.