Kursa kods BūvZ3111

Kredītpunkti 3

Būvdarbu tehnoloģija I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2047, Būvmateriāli

Aizstātais kurss

BūvZB024 [GBUVB024] Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Apgūst zināšanas par būvražošanas pamatprincipiem, būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju un tās noformēšanas kārtību. Dod iemaņas būvdarbu tehnoloģiskajā projektēšanā un sniedz zināšanas par būvdarbu veidiem - būvlaukuma sagatavošanas darbiem, transporta darbiem, zemes darbiem, urbšanas, spridzināšanas, pāļu un urbšanas darbiem, kā arī par būvdarbu tehniskās un tarifu normēšanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• pārzina būvdarbu veikšanas pamatprincipus un būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas saturu, spēj orientēties būvražošanu regulējošos normatīvajos dokumentos, rezultātu vērtēšana testa veidā;
• prot sagatavot vienkāršāko būvdarbu veikšanas kalkulāciju, rezultātu vērtēšana kontroldarba veidā;
• prot lasīt būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju, rezultātu vērtēšana testa veidā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Būvražošanas procesa specifika. Būvdarbu veidi. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
2. Būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas pamatprincipi. Būvdarbu organizēšana laikā un telpā. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
3. Būvdarbu izcenojumu katalogs un tā praktiskā piemērošana; Darba tehniskā normēšana; Laika norma un izstrādes norma. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
4. Būvstrādnieku profesijas un kvalifikācijas līmeņi Būvdarbu darbietilpības kalkulēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
5. Būvdarbu apjomu aprēķināšana un izcenošana; Būvdarbu kalkulācijas sastādīšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
6. Būvdarbu plūsmu telpiskā un tehnoloģiskā projektēšana; Kalendārā plāna sastādīšana; Būvlaukuma sagatavošanas darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
7.Transporta darbi; Iekraušanas-izkraušanas darbi un transporta darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
8.Zemes darbi, grunts mehanizēta izstrāde. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
9.Zemes darbu tehnoloģiskā projektēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
10.Urbšanas dabi, pāļu darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
11. Mūrnieku darbi. Mūra sējumi. Ķieģeļu mūra mūrēšanai. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
12. Mūrnieku darbi. Mākslīgo un dabīgo akmeņu mūra mūrēšana. Mūrnieku darba vietas organizēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
13.Betonēšanas darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
14.Jumiķu darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
15.Izolēšanas darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
16.Apdares darbi. Nozares aktualitātes. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nobeidzot studiju kursu studentam jānokārto ieskaite ar atzīmi. Ieskaite – patstāvīgs individuāls darbs auditorijā, kurā students programmā apskatītiem būvdarbu veidiem izstrādā tehnoloģisko karti, aprēķina darbietilpību, sastāda kalendāro laika grafiku, ietverot būvstrādnieku un būvmašīnu noslodzes grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīstas ar Latvijā pielietojamo būvniecības likumdošanu, kā arī ar Valsts standartu piemērošanu, attiecībā uz būvdarbu kvalitāti, veic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa programmā runātiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem). Kursa vērtējuma sadalījums: kontroldarbi 60%; praktiskie darbi 20%; mājas darbi 20%.

Obligātā literatūra

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
2. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
4. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"