Kurs-Code BūvZ3111

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)20

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Pavārs

Vorkenntnisse

BūvZ2047,

Ersetzte Kurs

BūvZB024 [GBUVB024]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
2. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
4. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.