Код курса BūvZ3111

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций20

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Mareks Pavārs

Предварительные знания

BūvZ2047,

Предыдущая версия курса

BūvZB024 [GBUVB024]

Учебная литературa

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Периодика и другие источники информации

1. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
2. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
4. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.