Code du cours BūvZ3077

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Jolanta Luksa

Connaissances de base

BūvZ3135,

BūvZ3138,

JurZ2028,

JurZ2036,

JurZ4034,

Le cours remplacé

BūvZB043 [GBUVB043]

Manuels

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Ouvrages supplémentaires

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.

3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Portāls mernieks.lv. Pieejams: http://mernieks.lv
2. Latvijas Mērnieku biedrība. Pieejams: http://www.lmb.lv

3. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv