Kursa kods BūvZ3077

Kredītpunkti 6

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

BūvZ3138, Ģeodēzija II

JurZ2028, Zemes tiesības I

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

JurZ4034, Zemes tiesības II

Aizstātais kurss

BūvZB043 [GBUVB043] Zemes kadastrālā uzmērīšana

Kursa anotācija

Sniedz nepieciešamās zināšanas potenciālajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un topošajiem nozares speciālistiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, tās vēsturisko attīstību, tiesisko un ģeodēzisko pamatojumu. Mācību programma ietver darbu ar LR normatīvajiem aktiem un to piemērošanu, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu un analīzi, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj sniegt nepieciešamās zināšanas potenciālajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un topošajiem nozares speciālistiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, tās vēsturisko attīstību, tiesisko un ģeodēzisko pamatojumu – patstāvīgie, laboratorijas darbi
2. Spēj iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, veicot darbu ar LR normatīvajiem aktiem, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu un analīzi, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā - patstāvīgie, laboratorijas darbi

3. Prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas - patstāvīgie, laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa programma un prasības studiju kursa apgūšanai (1 h)
2. Zemes kadastrālo uzmērīšanu reglamentējošie normatīvie dokumenti (3 h)
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas terminoloģija (4 h)
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas jēdziens, mērķis, uzdevumi (2 h).
5. Zemes lietošanas veidi (3 h)
6. Zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosināšana un darbības (3 h)
1.kontroldarbs – Zemes kadastrālās uzmērīšanas pamatdarbības (2 h)
1.laboratorijas darbs - Zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosināšana un darbības (4 h)
7. Priekšizpēte, apsekošana, atjaunošana (2 h)
2.laboratorijas darbs - Priekšizpēte, apsekošana, atjaunošana (4 h)
8. Apgrūtinājumu plāna sagatavošana (2 h)
3.laboratorijas darbs - Apgrūtinājumu plāna sagatavošana (6 h )
9. Robežu plāna sagatavošana (2 h)
4.laboratorijas darbs - Robežu plāna sagatavošana (6 h)
10. Situācijas plāna sagatavošana (2 h )
5.laboratorijas darbs - Situācijas plāna sagatavošana (6 h)
2.kontroldarbs - Zemes vienību robežu noteikšanas, apsekošanas un atjaunošanas procedūras (2 h)
11. Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana (4 h)
6.laboratorijas darbs - Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana (6 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējumu veido:
• Sekmīgs rakstiskais eksāmens
Lai students kārtotu eksāmenu, jābūt ieskaitītiem:
• laboratorijas darbiem,
• patstāvīgajiem darbiem

• sekmīgiem kontroldarbiem: 1) Zemes kadastrālās uzmērīšanas pamatdarbības 2) Zemes vienību robežu noteikšanas, apsekošanas un atjaunošanas procedūras.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izpildes gaitas aprakstu sagatavošana.
Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai. nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Eksāmena vērtējums saņemams pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā eksāmena darbā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā laboratorijas darbu izpildes rezultātus.

2. Pēc laboratorijas darbu izstrādes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības, un vai spēj veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Obligātā literatūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Papildliteratūra

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.

3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Portāls mernieks.lv. Pieejams: http://mernieks.lv
2. Latvijas Mērnieku biedrība. Pieejams: http://www.lmb.lv

3. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās