Код курса BūvZ3077

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Jolanta Luksa

Предварительные знания

BūvZ3135,

BūvZ3138,

JurZ2028,

JurZ2036,

JurZ4034,

Предыдущая версия курса

BūvZB043 [GBUVB043]

Учебная литературa

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Дополнительная литература

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.

3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Portāls mernieks.lv. Pieejams: http://mernieks.lv
2. Latvijas Mērnieku biedrība. Pieejams: http://www.lmb.lv

3. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv