Kurs-Code BūvZ3077

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jolanta Luksa

Vorkenntnisse

BūvZ3135,

BūvZ3138,

JurZ2028,

JurZ2036,

JurZ4034,

Ersetzte Kurs

BūvZB043 [GBUVB043]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Weiterfuhrende Literatur

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.

3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Portāls mernieks.lv. Pieejams: http://mernieks.lv
2. Latvijas Mērnieku biedrība. Pieejams: http://www.lmb.lv

3. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv