Code du cours BūvZ2041

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Andris Vulāns

Connaissances de base

BūvZ2056,

Fizi2007,

Manuels

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 155 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 131 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 168 lpp.
3. Hagentoft C. E. Introduction to building physics, Studentlitteratur. Lund, 2001. 444 p.
4. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp.
5. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Стройиздат, 1981. 272 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
Būvniecības likums, Ēku energoefektivitātes likums, tiem pakārtotie normatīvie akti un starptautiskie standarti