Код курса BūvZ2041

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Vulāns

Предварительные знания

BūvZ2056,

Fizi2007,

Учебная литературa

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 155 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 131 lpp.

Дополнительная литература

1. LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 168 lpp.
3. Hagentoft C. E. Introduction to building physics, Studentlitteratur. Lund, 2001. 444 p.
4. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp.
5. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Стройиздат, 1981. 272 с.

Периодика и другие источники информации

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
Būvniecības likums, Ēku energoefektivitātes likums, tiem pakārtotie normatīvie akti un starptautiskie standarti