Kurs-Code BūvZ2041

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Vulāns

Vorkenntnisse

BūvZ2056,

Fizi2007,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 155 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 131 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 168 lpp.
3. Hagentoft C. E. Introduction to building physics, Studentlitteratur. Lund, 2001. 444 p.
4. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp.
5. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Стройиздат, 1981. 272 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
Būvniecības likums, Ēku energoefektivitātes likums, tiem pakārtotie normatīvie akti un starptautiskie standarti