Kursa kods BūvZ2041

Kredītpunkti 2

Būvfizika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Andris Vulāns

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2056, Būvmateriāli I

Fizi2007, Fizika I

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku, temperatūras plūsmas un mitruma režīmiem, akustiku, skaņas izolāciju un apgaismojumu.
Studentiem ir jāapgūst norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipi, jāspēj analizēt konstrukciju siltuma un mitruma procesi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zina par siltuma pārneses procesiem, to ietekmējošiem faktoriem, ēku norobežojošo konstrukciju temperatūras un mitruma režīmiem.
• prot aprēķināt būvelementu enerģijas pārnesi, ūdens tvaika kondensācijas risku būvelementiem.
• kompetence par ēkas energoefektivitāti ietekmējošiem pamatrādītājiem.
• vērtējums atbilstoši praktisko darbu izpildes kritērijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Studiju kursa raksturojums, apguves kalendārais plāns un prasības tā izpildei. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
2. Termodinamikas pamati: siltuma vadīšana, konvekcija, difūzija, starojums, mitrums norobežojošajās konstrukcijās, un gaisā. Ietekmējošie faktori. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
3. Ūdens tvaiks, siltuma pārejas teorijas pamati. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
4. Ūdens tvaika parametru aprēķins ar Molje diagrammu. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
5. Būvmateriālu siltumtehniskās īpašības. Siltuma vadītspēja un termiskā pretestība.
(1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
6. Būvkonstrukciju siltumtehnika, ēku norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības vērtību aprēķins (ārsienas, pārsegumi, grīdas uz grunts, pagrabi, logi un durvis). Procedūras un standarti. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
7. Siltumtehniski nehomogēnu konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
8. Norobežojošo konstrukciju termiskie tilti, to siltumtehniskais aprēķins. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
9. Normatīvās prasības, aprēķina metodikas un programmatūra. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
10. Norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, laika konstante, aprēķini, raksturojošie rādītāji. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
11. Būvkonstrukciju mitruma režīms; būvkonstrukciju mitruma režīma aprēķins. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
12. Ēkas gaiscaurlaidība, normatīvās prasības, noteikšanas iespējas objektā. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
13. Termisko tiltu mērījumi objektā. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
14. Skaņas un trokšņu izolācijas risinājumi. Siltumtehniskie, konstrukciju nestspējas, izolācijas, akustikas, ugunsdrošības principi. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
15. Energoefektiīvi apgaismojuma risinājumi. Dabīgais un mākslīgais apgaismojums. Insolācija. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)
16. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķināšana. Ievads rādītāju vienkāršotam aprēķinam. (1 stunda lekcijas un praktiskās nodarbības)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītām desmit praktisko darba uzdevumu lapām, ko students aizstāv vērtēšanas procesā. Studējošais ar savām atbildēm par veikto aprēķinu gaitu un iegūtajiem rezultātiem pierāda, ka ir apguvis disciplīnā paredzēto zināšanu un iemaņu apjomu, kurš raksturojas ar 10 punktiem. Saskaitot desmit uzdevumu lapās iegūto punktu skaitu, kursa nokārtošanai ir nepieciešami vismaz 4 (četri) punkti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais patstāvīgi iepazīstas ar Latvijas Būvniecības likumu, Ēku energoefektivitātes likumu un šiem likumiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem par Valsts standartu piemērošanu attiecībā uz būvniecības siltumtehniku, veic literatūras (grāmatu, periodikas un interneta resursu) studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt lekcijās, praktiskajos darbos un patstāvīgā darbā iegūtās zināšanas, atbildot uz kontroles jautājumiem. Kursa vērtējuma sadalījums: dalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās 10%; izpildītas uz aizstāvētas praktisko uzdevumu lapas 80%; atbildēti kontroles jautājumi 10%.
Tematisko vērtējumu sadalījums:
1) Termodinamikas pamati: siltuma vadīšana, konvekcija, difūzija, starojums, mitrums norobežojošajās konstrukcijās, un gaisā. Ietekmējošie faktori (1.0 punkti)
2) Būvfizikā lietotie simboli, mērvienības, spiediena aprēķins Ņūtonos, ūdens tvaika pretestības koeficienta aprēķins, enerģijas daudzuma aprēķins ūdens un gaisa uzsildīšanai (0.5 punkti)
3) Būvmateriāli. Iekštelpu temperatūras. Siltumtehnisko aprēķinu normatīvi un standarti (0.5 punkti)
4) Siltuma caurlaidības aprēķins ārsienas konstrukcijai atbilstoši LBN 002-19 un LVS EN ISO 6946 (0.5 punkti)
5) Siltuma caurlaidības aprēķins saliktai, nehomogēnai ārsienas vai pārseguma konstrukcijai atbilstoši LBN 002-19 un LVS EN ISO 6946 (1.0 punkti)
6) Siltuma caurlaidības aprēķins grīdas konstrukcijai uz grunts atbilstoši LBN 002-19 un LVS EN ISO 13370 (0.5 punkti)
7) Temperatūras krituma līknes norobežojošajā konstrukcijā sastādīšana, laika konstantes (τ) aprēķins (1.0 punkti)
8) Termiskā tilta aprēķins atbilstoši ISO 10211 (1.0 punkti)
9) Ūdens tvaika kondensācijas bilances aprēķins atbilstoši LVS EN ISO 13788 (2.5 punkti)
10) Individuāla varianta dzīvojamās mājas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (1.5 punkti)

Obligātā literatūra

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 155 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 131 lpp.

Papildliteratūra

1. LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 168 lpp.
3. Hagentoft C. E. Introduction to building physics, Studentlitteratur. Lund, 2001. 444 p.
4. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp.
5. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Стройиздат, 1981. 272 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
Būvniecības likums, Ēku energoefektivitātes likums, tiem pakārtotie normatīvie akti un starptautiskie standarti

Piezīmes

Obligāts kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"