Kursa kods Arhi3080

Kredītpunkti 12

Publisko ēku teritorijas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits98

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1032, Digitālie rīki ainavu projektos

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi1035, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2060, Vides objekti I

Arhi2061, Vides objekti II

Arhi2062, Apstādījumi I

Arhi2075, Ainavu arhitektūras projektu grafika

Arhi3074, Arhitektūra I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt publisko ēku teritoriju projektēšanu, galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, augi, augsnes, elementi, ceļi, laukumi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība. Papildus studiju kursā iekļauta angļu valoda.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem izpētes un projektēšanas principiem, vadoties pēc labās prakses piemēriem. - 1.,2. praktiskais darbs
2. Prasme: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem. - 3.,4., 5., 6., 9. praktiskais darbs
3. Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus. - 7.,8. praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1.Publisko apstādījumu kompozīcija un funkcija. Teritorijas apsekošana, inventarizācija. (8h)
2.Labās prakses piemēru apsekošana dabā, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai. 1. praktiskais darbs (8h)
3.Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana. (8h)
4.Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana atbilstoši studiju kursa tēmai. 2.praktiskais darbs (8h)
5.Galveno plānošanas principu apgūšana atbilstošā veida teritorijām. Pirmās skices izstrāde. (8h)
6.Skices idejas prezentēšana angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus. 3.praktiskais darbs (8h)
7.Publisko teritoriju apstādījumi. Projektēšanas specifika un pamatprincipi. (8h)
8.Arhitektūras apjomu projektēšana publiskā ārtelpā. Stilistika un mērogs. (8h)
9.Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana. 4.praktiskais darbs (8h)
10.Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus. (8h)
11.Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde. 5.praktiskais darbs (8h)
12.Vertikālā plānojuma izstrāde. 6.praktiskais darbs (8h)
13.Apsaimniekošanas plāna izstrāde. 7.praktiskais darbs (8h)
14.Paskaidrojuma raksta izstrāde. 8.praktiskais darbs (8h)
15.Pirmsaizstāvēšana un diskusijas angļu valodā. (8h)
16.Gala prezentācija un diskusijas angļu valodā. 9.praktiskais darbs (8h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti vērtējamie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Lai nokārtotu studiju kursu, jābūt pozitīvi novērtētiem studiju darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. praktiskais darbs – esošas situācijas izpētes darbs, iekļaut ainavas kustības analīzi, veģetācijas, apbūves un esošo elementu izpēti. (sagatavota teritorijas izpētes prezentācija elektroniski,)
2.praktiskais darbs – projekta koncepta izstrāde, izmantojot pasaules piemēru literatūras studijas, izmantojot labas prakses piemērus. (sagatavota priekšlikumu prezentācija elektroniski)
3.praktiskais darbs – projekta funkcionālais zonējums, kompozīcija, transporta un gājēju plūsmas plānošana. (sagatavots plāns izdrukātā formātā mērogā)
4.praktiskais darbs – plānoto apstādījumu, arhitektūras mazo formu, vides elementu, segumu plānošanā vienotā stilistikā. Sagatavotas specifikācijas tabulas. Elementu un dobju detalizācija. (sagatavota priekšlikumu prezentācija elektroniski, specifikācijas tabulas un plāni iesniedzami elektroniski)
5.praktiskais darbs – vertikāla plāna fragmenta izstrāde plānotai teritorijai mērogā. (iesniegts plāna fragments elektroniski)
6.praktiskais darbs - apsaimniekošanas plāna izstrāde. (kopšanas grafiks un aprakstošā daļa vismaz 2-5 lpp angļu valodā, iesniedz elektroniski)
7.praktiskais darbs - Paskaidrojuma raksta izstrāde (vismaz 4-5 lpp angļu valodā, iesniedz elektroniski)

8.praktiskais darbs – sagatavots gala projekta prezentācijas materiāls un aizstāvēšanas runa (iesniedzams elektroniskā veidā, iekļaujot visas projekta etapus un sadaļas angļu valodā, runas mēģinājums)
9.praktiskais darbs – gala aizstāvēšana par projekta risinājumiem un projekta tehniskie rasējumi (prezentācija iesniedzama un aizstāvamā elektroniskā veidā, iekļaujot visas projekta etapus un sadaļas angļu valodā, izdrukātā veidā iesniedzami tehniska projekta rasējumi, specifikācijas tabulas, paskaidrojuma raksts un apsaimniekošanas plāns)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no gala aizstāvēšanas. – 9.prakstiskais darbs
Pielaišana pie eksāmena aizstāvēšanas tikai pēc sekmīgi nokārtotiem un laikā iesniegtiem praktiskiem darbiem.
Praktisko darbu novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Fleming R. Design education for a sustainable future. London, England: Routledge, 2013. 235 p. ISBN: 978-0-415-53766-7
2. Gehl, J. Life Between Buildings: Using Public Space. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 2003. 202 p.
3. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 96 lpp.

5. Ņitavska N., Markova M., Spāģe A. Pilsētu veidošana. Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitālizāciju. Pieejams: https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2022/07/shaping-cities-manual-lv.pdf

Papildliteratūra

1. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2006. 398 p.
2. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Omorica Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. C.Harris, N.Dines (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.