Код курса Arhi3067

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчики курса

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Предварительные знания

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Учебная литературa

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Priekulis J. (autoru kol. vad.). Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp. 3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Дополнительная литература

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923. 3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164