Code du cours Arhi2049

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Andris Stankevičs

Manuels

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
2. Bokalders V. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: izdevējs: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
3. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše, M. Kruše D., Althauss I. Rīga: Gabriēls VAK apvienība "Arkādija", 1995. 398 lpp.
4. Dzīvojot harmonijā: iedvesmojoši stāsti par ekociematu pieredzi. Redaktore: D. Vidickiene. Viļņa: BMK leidykla, 2013. 124 lpp. ISBN 978-609-8080-38-4. Pieejams: LLU e-studijas

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". Eiropas Savienības publikāciju birojs [tiešsaiste]. Pieejams:
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/72264a22-4c05-4961-aaa1-f48d6cda86e2/language-lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923.