Kurs-Code Arhi2049

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Stankevičs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
2. Bokalders V. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: izdevējs: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
3. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše, M. Kruše D., Althauss I. Rīga: Gabriēls VAK apvienība "Arkādija", 1995. 398 lpp.
4. Dzīvojot harmonijā: iedvesmojoši stāsti par ekociematu pieredzi. Redaktore: D. Vidickiene. Viļņa: BMK leidykla, 2013. 124 lpp. ISBN 978-609-8080-38-4. Pieejams: LLU e-studijas

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". Eiropas Savienības publikāciju birojs [tiešsaiste]. Pieejams:
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/72264a22-4c05-4961-aaa1-f48d6cda86e2/language-lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923.