Kursa kods Arhi2049

Kredītpunkti 1.50

Arhitektūra I-1

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir apgūt ēku projektēšanas un būvniecības pamatprasības. kur visā ekspluatācijas ciklā tās neapdraudētu strādājošo, iedzīvotāju vai kaimiņu higiēnu vai veselību un drošību un to ekspluatācijas ciklā, to celtniecības, izmantošanas un nojaukšanas laikā tām nebūtu pārmērīga ietekme uz vides kvalitāti vai klimatu šādu faktoru iedarbības dēļ. Papildus prasības ēkām, kuras jāprojektē un jābūvē tā, lai ēkas ekspluatācijas un remontu laikā tās lietotājiem neizraisītu nepieņemamus nelaimes gadījumu vai zaudējumu riskus, piemēram, slīdēšanu, krišanu, sadursmes, apdegumus, nāvējošu elektrošoku, eksplozijas radītus ievainojumus un zādzības ielaužoties. Jo īpaši būves risinājumus, ņemot vērā pieejamību un izmantošanas iespējas personām ar invaliditāti. Mērķis ir apgūt apsildīšanas, dzesēšanas, apgaismošanas un ventilācijas iekārtu prasības, lai to ekspluatācijai nepieciešamais enerģijas patēriņš būtu iespējami mazs, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un būves atrašanās vietas klimatiskos apstākļus. Apgūt prasības energoefektīvām būvēm, to būvniecības un nojaukšanas laikā izmantojot pēc iespējas mazāk enerģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina ēku ilgtspējīgas attīstības pamatus, definīcijas, risinājumus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi individuāli un grupās.
• Prasmes: Prot identificēt un raksturot ēkas ilgtspējīgus risinājumus. Prot pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ilgtspējīgu risinājumu izvērtējumu. Izstrādāt atbilstošu risinājumu tehniski – ekonomisko pamatojumu. Prot orientēties inovatīvu būvniecības ilgtspējīgu risinājumu identificēšana, piemērotībā un izmaksās. Pārzina būtiskās prasības sabiedriskām un rūpniecības būvēm – prezentācija, kura novērtēta ar atzīmi.
• Kompetence: Spēj izstrādāt BREEAM vai analogas sistēmas priekšvērtējumu būvei vai projektam. Spēj veikt risinājumu tehniski – ekonomisko izvērtējumu. Tiek vērtēta ar studenta spēju argumentēt un veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto prezentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcijas (4):
1. Ilgtspējīgas būvniecības jēdziens. Ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi. Ilgtspējīgas būvniecības pamatelementi, tie savstarpējā mijiedarbība. Ilgtspējīga dzīvesveida mērvienība – ekoloģiskā pēda. Ilgtspējīgas būvniecības ieguvumi videi, ekonomiskie ieguvumi, ieguvumi sabiedrībai. (2h)
2. Saprātīga enerģijas lietošana un atjaunojamu, videi draudzīgu energoresursu izmantošana. Videi un lietotājam draudzīgu būvmateriālu un resursu izvēle un to izmantošana. Efektīvi un nenoplicinoši ūdens saimniecības risinājumi. Pārdomāta teritorijas plānošana (attiecināms uz ciematiem, dzīvojamiem rajoniem, biroju ēku grupām). (2h)
3. Labiekārtojums un ainavu veidošana. Optimāli ēku arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi. Ēku iekšējās un ārējas vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un labsajūtu. Apkārtējās vides piesārņojums un atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte. (2h)
4. Ēku energoefektivitātes modeļi. Zema enerģijas patēriņa būves. Nulles enerģijas ēkas. Pasīvās mājas. Mājokļa dzīves cikls un tā rādītāji. (2h)
Praktiskie darbi/semināri (4)
1. Praktiski pasākumi un risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanā ikdienas mājsaimniecībā – apkures efektīva izmantošana, ūdens resursu izmantošanas optimizēšana, atkritumu šķirošanas risinājumi, bezatlikumu tehnoloģijas praktiski piemēri.
2. Ēku energoefektivitāšu sertificēšanas sistēmu BREEAM un LEED apskats.
3. Brīvi izvēlētu objektu BREEAM kritēriju apskats un izvērtējums.
4. Objekta BREEAM izvērtējumu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāizstāv (jāprezentē) brīvi izvēlēta objekta BREEAM izvērtējums. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā pētījumu prezentācijas veidā.
Patstāvīgais darbs (40)
1. Izvēlēties un apsekot brīvi izvēlētu ēku, programmas sastādīšana. (4 h)
2. Enerģijas izmantošana ēkā (4 h)
3. Ūdens risinājumi ēkā (4 h)
4. Izmantotie materiāli (4 h)
5. Atkritumu apsaimniekošana objektā (4 h)
6. Zemes izmantošana un ekoloģija (4 h)
7. Piesārņojums (4 h)
8. Transporta risinājumi (4 h)
9. Apsaimniekošana (4 h)
10. Prezentācija noformējums, izdruka un brošēšana. (4 h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta izstrādāto un aizstāvēto ilgtspējības prezentāciju. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Obligātā literatūra

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
2. Bokalders V. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: izdevējs: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
3. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše, M. Kruše D., Althauss I. Rīga: Gabriēls VAK apvienība "Arkādija", 1995. 398 lpp.
4. Dzīvojot harmonijā: iedvesmojoši stāsti par ekociematu pieredzi. Redaktore: D. Vidickiene. Viļņa: BMK leidykla, 2013. 124 lpp. ISBN 978-609-8080-38-4. Pieejams: LLU e-studijas

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". Eiropas Savienības publikāciju birojs [tiešsaiste]. Pieejams:
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/72264a22-4c05-4961-aaa1-f48d6cda86e2/language-lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība