Код курса Arhi2049

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Stankevičs

Учебная литературa

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
2. Bokalders V. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: izdevējs: Domas spēks, 2013. 690 lpp.
3. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše, M. Kruše D., Althauss I. Rīga: Gabriēls VAK apvienība "Arkādija", 1995. 398 lpp.
4. Dzīvojot harmonijā: iedvesmojoši stāsti par ekociematu pieredzi. Redaktore: D. Vidickiene. Viļņa: BMK leidykla, 2013. 124 lpp. ISBN 978-609-8080-38-4. Pieejams: LLU e-studijas

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". Eiropas Savienības publikāciju birojs [tiešsaiste]. Pieejams:
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/72264a22-4c05-4961-aaa1-f48d6cda86e2/language-lv

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923.