Код курса Arhi1037

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Natalija Ņitavska

Учебная литературa

1. Barker S., Cole R. Brilliant Project management. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 161 p. ISBN 978-0-273-70793-6
2. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp. ISBN 978-9984-40-624-4
3. Bendiksens P. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 382 lpp. ISBN 978-9984-23-284-3

Дополнительная литература

1. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 124 lpp. ISBN 9984-23-028-7
2. Dombrova E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 196 lpp. ISBN 978-9984-828-04-6
3. Ainavu un dārzu veidošana. A.Ķišķis, A.Lasis, A.Līce u.c. Rīga: Zvaigzne, 1979. 270 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Attiecīgie LR Saeimas, Ministru kabineta un ministriju likumi un noteikumi.
2. Piešiņš J. Arhitektam nozīmīgi normatīvie akti (rokrakstā). Rīga: RTU APF, 2003. 983 lpp.