Kursa kods Arhi1037

Kredītpunkti 6

Ainavu arhitektūras projektu vadība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Ainavas visu mērogu projektu būvniecības procesa posmu izpratne. Būvprojekta sastāvs, iesniegšanas un skaņošanas procedūras, iesaistīto speciālistu kompetence, ainavas projektu vadība. Studenti iegūs zināšanas par ainavu arhitekta lomu un ietekmes sfēru, kā arī atbildību katrā no būvniecības procesa posmiem. Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes projektu vadīšanā, lai tās praktiski pielietotu teritorijas attīstības un vides aizsardzības projektos. Studiju kursa saturā iekļautas tēmas par ainavu un vides projektu vadīšanu, projektu vadīšanas uzdevumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par dažādajiem būvniecības procesa posmiem un ainavas projektu vadīšanas metodiku. – 1.praktiskais darbs
• Prasme: vadīt darba grupas vai veikt autoruzraudzību ainavas projektos. – Seminārs
• Kompetence: patstāvīgi sagatavot būvprojekta dokumentāciju. – 2.praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadības un menedžmenta konteksts, līmeņi. (2 h)
2. Projektu vadības instrumenti, to pielietojums. (2 h)
3. Ainavas projektu vadības specifika, sezonalitāte, ierobežojošie faktori. (2 h)
4. Menedžmenta veidi: finanšu, marketinga, radošais. (2 h)
5. Projektēšanas komercsabiedrību tipi un struktūra. (2 h)
6. Ainavu arhitektūras nozares organizāciju un komercsabiedrību tipi, struktūra un stratēģiskie pamatjautājumi. 1 praktiskais darbs.(6 h)
7. Tikšanas ar organizāciju pārstāvjiem. Diskusijas, darbības principi, Latvijas tirgus specifika ainavu arhitektūras nozarē (6 h)
8. Komunikācijas ar klientu, medijiem un sabiedrību - procesa vadība, ētikas aspekti, sociālie aspekti. (2 h)
9. Komercdarbību ierobežojošie faktori: ētika, likumdošana, līgumi un dokumentācija.(2 h)
10. Ražošanas menedžments projektēšanā: Projekta/Uzdevuma attīstības fāzes. Projektēšanas darbu stadijas ainavu projektos. (2 h)
11. Ražošanas menedžments projektēšanā: Projektēšana darbu izmaksas un cena. Ierīkošanas darbi, kopšanas darbi, to vadīšana. Seminārs. (6 h)
12. Ainavas projektu dokumentācijas sagatavošana. 2 praktiskais darbs.(20 h)
13. Darbs grupas, atbildības un darba uzdevumu sadalīšana projektēšanas darbā. (2 h)
14. LR Normatīvie akti: Stratēģiskas plānošanas normatīvie akti. Rīcības un regulējamie normatīvie akti plānošanā. (2 h)
15. LR Normatīvie akti: Būvniecības publiskās apspriešanas, akceptēšanas un īstenošanas kārtība. (4 h)
16. LVS standarti ainavas projektos. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti vērtējamie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Lai nokārtotu studiju kursu, jābūt pozitīvi novērtētiem studiju darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.praktiskais darbs – Jāsagatavo konspekts par dažādajiem būvniecības procesa posmiem un ainavas projektu vadīšanas metodiku (apjoms vismaz 7 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
Seminārs – darbs grupās pēc sagatavotā uzdevumā. Katrai grupai nepieciešams sadalīt būvniecības procesa lomas projektēšanas stādīja, analizējot notiekošus procesus un katra būvniecības procesa dalībnieka iesaisti un nozīmi. Diskusijas veidā salīdzinātas dažas izspēlētas situācijas un to specifika.
2.praktiskais darbs – katrs students patstāvīgi sagatavo būvprojekta dokumentāciju vienam no studiju projektiem, iekļaujot visas būvprojekta sadaļas un veicot grafisko noformējumu atbilstoši būvprojekta prasībām (iesniedz elektroniskā veidā un izdrukātā veidā – pēc būvprojekta noformēšanas prasībām).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs 2.praktiskā darba vērtējuma un studiju kursa 1.praktiskā darba un semināra kumulatīvā vērtējuma. Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Barker S., Cole R. Brilliant Project management. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 161 p. ISBN 978-0-273-70793-6
2. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp. ISBN 978-9984-40-624-4
3. Bendiksens P. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 382 lpp. ISBN 978-9984-23-284-3

Papildliteratūra

1. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 124 lpp. ISBN 9984-23-028-7
2. Dombrova E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 196 lpp. ISBN 978-9984-828-04-6
3. Ainavu un dārzu veidošana. A.Ķišķis, A.Lasis, A.Līce u.c. Rīga: Zvaigzne, 1979. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Attiecīgie LR Saeimas, Ministru kabineta un ministriju likumi un noteikumi.
2. Piešiņš J. Arhitektam nozīmīgi normatīvie akti (rokrakstā). Rīga: RTU APF, 2003. 983 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.