Kurs-Code VidZ5029

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)03.03.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Kļaviņš

Vorkenntnisse

HidZ3001,

HidZ3016,

VidZ3013,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014.
2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Weiterfuhrende Literatur

1. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU, 2001. 81 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ražība: Zinātniski praktiskais žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs ISSN 0236-0470
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga: Vides aizsardzības klubs ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/