Kursa kods VidZ5029

Kredītpunkti 4.50

Nosusināšana

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums03.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

HidZ3001, Meliorācija I

HidZ3016, Hidraulika II

VidZ3013, Meliorācija II

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīti inženiermeliorācijas jautājumi: apbūvētu un no jauna apbūvējamo platību nosusināšana, pazemes komunikāciju un būvju aizsardzības iespējas. Sniegts jaunāko materiālu un būvju konstrukciju raksturojums meliorācijā. Apskatīti meliorācijas sistēmu un būvju ekspluatācijas jautājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par gruntsūdens līmeņu pazemināšanas iespējām, metodēm un konstrukcijām apbūvētu vai perspektīvās apbūves platībās, pazemes komunikāciju vai būvju aizsardzības pasākumiem un paņēmieniem.
• Prasme izvēlēties, ar inženiertehniskiem risinājumiem un aprēķiniem pamatotus pasākumus cilvēku dzīves un darba vides, būvju ekspluatācijas apstākļu uzlabošanai.
• Kompetence kritiski izvērtēt paredzēto inženiermeliorācijas pasākumu ietekmi uz cilvēku dzīves vides, darba vai pazemes komunikāciju ekspluatācijas apstākļiem, kas paplašinātu nobeiguma darba saturu un celtu tā vērtību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženiermeliorācija. Īpašie gadījumi un uzdevumi meliorācijas praksē
2 Platību nosusināšana jaunbūvēm. Vietas izvēles principi un nosusināšanas nepieciešamība
3 Virszemes noteces un lietus ūdeņu uztveršanas un novadīšanas paņēmieni
4 Malmes pilsētas piemērs - cita filozofija virszemes noteces ūdeņu apsaimniekošanā
5 Seminārs
6 Gruntsūdens līmeņa pazemeināšanas paņemieni jaunbūvējamos objektos
7 Agrāk apbūvētu platību nosusināšanas īpatnības
8 Virszemes noteces un gruntsūdeņu pieteces aprēķini. Uztvērējbūves, to parametru noteikšana
9 Praktiskie darbi
10 Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšana
11 Lokālā drenāža, konstrukcijas un aprēķini atsevišķu būvju nosusināšanai
12 Praktiskie darbi
13 Zemnieka sētas nosusināšanas principi
14 Jaunie materiāli un konstrukcijas meliorācijas sistēmu veidošanai
15 Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas jautājumi: uzturēšana, remonts, atjaunošana, rekonstrukcija
16 Paredzamie vides aizsardzības pasākumi sastādot meliorācijas projektus, objekta būvniecības un tā ekspluatācijas laikā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem diviem praktiskajiem darbiem, semināram. Galīgais pārbaudījuma veids ieskaite ar atzīmi - Ia. Jāsniedz atbildes uz 10 kursa vielu aptverošiem jautājumiem, katra jautājuma atbilde tiek vērtēta piecu punktu sistēmā. Eksāmens ar gandrīz viduvēju vērtējumu (4 balles) nokārtots, ja iegūti 20-25punkti; 5 balles – 26-30 punkti; ... bet 46-50 punkti atbilst 9 ballu novērtējumam.Ja iegūti 50 punkti un praktisko darbu novērtējums „teicami” – 10 balles (izcili).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”: MK noteikumi Nr. 326 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”: MK noteikumi Nr. 327 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanā. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/projektesanas-vadlinijas/
Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Tiešsaistē Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/01/28/petijums-metodiskie-noradijumi/

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014.
2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Papildliteratūra

1. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU, 2001. 81 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ražība: Zinātniski praktiskais žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs ISSN 0236-0470
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga: Vides aizsardzības klubs ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma Vides, ūdens un zemes inženierzinātne. Specializācija: Vides inženierzinātne (VIZ)