Код курса VidZ5029

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса03.03.2016

Разработчик курса

author

Uldis Kļaviņš

Предварительные знания

HidZ3001,

HidZ3016,

VidZ3013,

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014.
2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Дополнительная литература

1. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU, 2001. 81 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ražība: Zinātniski praktiskais žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs ISSN 0236-0470
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga: Vides aizsardzības klubs ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/