Код курса VidZ5019

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций18

Kоличество часов семинаров и практических занятий18

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Ritvars Sudārs

Учебная литературa

Atkritumu saimniecība / [Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp..
Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. [Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007]. 102 lpp.
Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010.- 276. lpp..
Biogāze : rokasgrāmata / D. Blumberga ... [u.c.] ; redaktori: Ivars Veidenbergs ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Inga Ivanova. [Rīga] : [Ekodoma], [2009] 1 tiešsaistes resurss (155 lapas).
Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Дополнительная литература

Landfilling: / authors: Lars Bengtsson, Bo Carlsson, Paer Elander ... [a.o.]; Department of water resources engineering Lund Institute of Technology / Lund University. Lund, 1996. -202 p.
Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016 145 lpp.
Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija, Jelgava, 2008.-112 lpp.
Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā : [rakstu krājums] / [Pēteris Šipkovs, Gaidis Klāvs, Jānis Kalnačs, Gunta Šlihta ... u.c.] ; Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. Rīga : SIA "NRJ reklāmai", 2011. 94 lpp.