Kursa kods VidZ5019

Kredītpunkti 4.50

Atkritumu saimniecība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par atkritumu saimniecību, tās problēmām. Aplūkota atkritumu saimniecības stratēģija, atkritumu ietekme uz vidi. Galvenie apskatītie jautājumi: atkritumu veidi, to raksturojums, īpatnības; atkritumu savākšana, šķirošana, transportēšana, to pārstrādes iespējas; atkritumu uzglabāšanas problēmas; sadzīves cieto atkritumu uzglabāšana; bīstamo atkritumu uzglabāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
1. zināšanas un izpratne par atkritumu apsaimniekošanā risināmām problēmām, atkritumu saimniecības nozares saistību ar vides kvalitātes jautājumiem – kontroldarbs;
2. prasmes izvēlēties pasākumu kompleksu atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanai – patstāvīgais darbs;
3. kompetences, saistībā ar vides aizsardzības principiem, izvēlēties konkrētus atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus un pamatot to izvēli – 1.-10. praktiskie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atkritumu saimniecība, tās veidošanas stratēģija. Atkritumu saimniecības vērtējums, attīstības nosacījumi, 3h.
2. Atkritumu ietekme uz vidi. Vides stāvokļa uzlabošanas risinājumi. Problēmas un prioritātes, 3h.
3. Likumdošana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 1h. Kontroldarbs, 2h.
4. Atkritumu veidi un to raksturojums, sadzīves atkritumi, organiskie atkritumi, 3h.
5. 1.praktiskais darbs (Atkritumu apjoma analīze), 3h.
6. Atkritumu samazināšanas iespējas, 3h.
7. Atkritumu uzkrāšana, savākšana, 1h. 2.praktiskais darbs (Atkritumu savākšanas maršruti), 2h.
8. Atkritumu transportēšana, 1h. 3.praktiskais darbs (Atkritumu transportēšana), 2h.
9. Atkritumu šķirošana, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, 3h.
10. 4.praktiskais darbs (Atkritumu transportēšanas variantu salīdzināšana), 3h.
11. Atkritumu ilgtermiņa noglabāšana, 1h. 5. Praktiskais darbs (Atkritumu poligonam nepieciešamās platības aprēķini), 2h.
12. Atkritumu poligonu ierīkošanas principi, 1h. 6.praktiskais darbs (Pārseguma materiāla apjomu aprēķini poligonā), 2h.
13. Poligonu apsaimniekošana, 1h. 7. praktiskais darbs (Atkritumu sablīvēšana), 2h.
14. Procesi atkritumu krātuvēs, 1h. 8. Praktiskais darbs (Enerģijas apjoma novērtējums poligona krātuvēs), 2h.
15. Atkritumu pārstrādes metodes. Atkritumu kompostēšana, 1h. 9. Praktiskais darbs (Atkritumu kompostēšana), 2h.

16. Atkritumu sadedzināšana, 1h. 10. Praktiskais darbs (Atkritumu energoietilpības novērtējums), 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, izpildīti praktiskie darbi un patstāvīgais darbs.
2. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāiepazīstas ar Latvijas atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu. Kontroldarbā students atbild uz 5 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar vienu punktu. Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbildēts vismaz uz 3 jautājumiem.
Patstāvīgajā darbā jāizanalizē iespējamie risinājumi bioatkritumu samazināšanas jomā un jāveic to izvērtējums. Par patstāvīgo darbu var iegūt līdz 10 punktiem.
Eksāmenā rakstiski jāatbild uz 10 jautājumiem. Par katru pareizi atbildētu jautājumu var saņemt 2 punktus. Eksāmens ir ieskaitīts, ja saņemti vismaz 10 punkti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma ir atkarīga no iegūto punktu skaita.
Vērtējumu skala:
18 punkti 4 balles;
19 ... 21 punkts 5 balles;
22 ... 24 punkti 6 balles;
25 ... 27 punkti 7 balles;
28 ... 30 punkti 8 balles;
31 ... 33 punkti 9 balles;
34 ... 35 punkti 10 balles.

Obligātā literatūra

Atkritumu saimniecība / [Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp..
Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. [Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007]. 102 lpp.
Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010.- 276. lpp..
Biogāze : rokasgrāmata / D. Blumberga ... [u.c.] ; redaktori: Ivars Veidenbergs ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Inga Ivanova. [Rīga] : [Ekodoma], [2009] 1 tiešsaistes resurss (155 lapas).
Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Papildliteratūra

Landfilling: / authors: Lars Bengtsson, Bo Carlsson, Paer Elander ... [a.o.]; Department of water resources engineering Lund Institute of Technology / Lund University. Lund, 1996. -202 p.
Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016 145 lpp.
Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija, Jelgava, 2008.-112 lpp.
Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā : [rakstu krājums] / [Pēteris Šipkovs, Gaidis Klāvs, Jānis Kalnačs, Gunta Šlihta ... u.c.] ; Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. Rīga : SIA "NRJ reklāmai", 2011. 94 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” obligātajā daļā.