Kursa kods VadZ3055

Kredītpunkti 4.50

Tūrisms un rekreācija

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2068, Reklāmas veidošana

Ekon3115, Tirgvedība

Psih3010, Sociālā psiholoģija

VadZ4054, Riska vadība

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par tūrisma un rekreācijas teorētisko, kā arī praktisko nozīmi tautsaimniecībā. Studiju kursa ietvaros tiek apzināti un izvērtēti tūrisma un rekreācijas produkti, to veidojošie resursi, tiek iegūtas praktiskās iemaņas ekskursijas maršruta izstrādē un vadīšanā, kā arī zināšanas par drošību, iespējamiem riskiem tūrismā un rekreācijā. Students iegūst zināšanas par tūrisma un rekreācijas teorētisko, kā arī praktisko nozīmi tautsaimniecībā. Studiju kursa ietvaros tiek apzināti un izvērtēti tūrisma un rekreācijas produkti, to veidojošie resursi, tiek iegūtas praktiskās iemaņas ekskursijas maršruta izstrādē un vadīšanā, kā arī zināšanas par drošību, iespējamiem riskiem tūrismā un rekreācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zina un izprot tūrisma un rekreācijas jēdzienus un veidus (patstāvīgais darbs).
Zina un izprot tūrismu un rekreācijas būtību, resursiem, tūrisma veidiem un produktiem (kontroldarbs).
Zina un izprot drošību un videi draudzīgus principus tūrismā un rekreācijā (praktiskie darbi).
Zina un izprot tūrismu kā sistēmu un nozares galvenos elementus un ārējo vidi (kontroldarbs).
PRASMES
Profesionālās prasmes:
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt tūrisma maršrutu, iekļaujot dažādus tūrisma resursus (patstāvīgais darbs).
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par videi draudzīgu rekreāciju un tūrismu (diskusijas nodarbībā).
Spēj patstāvīgi analizēt tūrismu un rekreāciju, iekļaujot zināšanas par videi draudzīgiem rekreācijas un tūrisma veidiem un produktiem (kontroldarbs).
Vispārīgās prasmes:
Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (praktiskie darbi)
Spēj iegūt precīzu informāciju, sagatavot prezentācijas un publiski uzstāties (patstāvīgais darbs).
Spēj ņemt dalību grupu darbos un diskusijās (diskusijas nodarbībā).
KOMPETENCE
Spēj patstāvīgi analizēt dažādus tūrisma un rekreācijas produktus, resursus drošu un videi draudzīgu ceļojumu kontekstā (eksāmens).

Spēj izprast tūrisma nozīmi tautsaimniecībā un pielietot zināšanas par tūrismu un rekreāciju tūrisma uzņēmumos (kontroldarbi, praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Ievads tūrismā un rekreācijā.
2. Ceļotājs kā tūrisma un rekreācijas patērētājs.
3. Tūrisma un rekreācijas klasifikācija.
4. Tūrisma un rekreācijas resursi. Tūrisma veidi.
5. Tūrisma, rekreācijas produkts un tā piedāvājums.
6. Tūrisma un rekreācijas industrijas specifika un tās komponenti.
7. Tūrisma nozares ietekme uz sabiedrību, ekonomiku, politiku un kultūru.
8. Tūrisma maršrutu veidošana.
9. Videi draudzīgi un sociāli atbildīgi principi ekskursijas maršrutu veidošanā un organizēšanā. Velotūrisms.
10. Rehabilitācijas un medicīniskais tūrisms.
11. Drošība, tās nozīme tūrismā un rekreācijā.
Praktisko darbu/ semināru tēmas:
1. Tūrisma un rekreācijas būtība. (1 stunda)
2. Tūrisma resursi un tūrisma produkts. (3 stundas)
3. Kontroldarbs – tūrisma un rekreācijas būtība, veidi, resursi un produkti.(1 stunda)
4. Sistēmpieeja tūrisma analīzē. Sadarbība. Mācību ekskursija. (4 stundas)
5. Kontroldarbs - Tūrisma nozares galvenie elementi.(1 stunda)
6. Maršruta plānošana: objektu izpēte un atlase. Ekskursiju vadīšanas tehnika. Gids. Brīvā laika izmantošana. (2 stundas)
7. Izstrādātā maršruta prezentēšana. ( 2 stundas)
8. Drošības un videi draudzīgi principi tūrismā: velotūrisma un medicīniskā tūrisma piemēri.(1 stunda)

9. Kontroldarbs - Ekskursiju maršruti un videi draudzīgi principi tūrismā un rekreācijā.(1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Kontroldarbi (tiem paredzētajā laikā) 30 punkti
Patstāvīgais darbs (semestra laikā) 30 punkti
Eksāmens (tam paredzētajā laikā) 40 punkti
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs „Tūrisma maršruts” jāiesūta un jāprezentē norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi. Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar tūrismu un rekreāciju.

Obligātā literatūra

1.Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze, 1999. 367 lpp.
2.Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. London: Routledge, 2014. 412 p. ISBN 9780750648547
3.Grīnfelde I., Klepers A., Līviņa A., Smaļinskis J. Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2010. 116 lpp. [tiešsaiste]. Piejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/ klepers_kalnacs_red_turisma_marsrutu_veidosana_2010.pdf
4.Viesmīlības rokasgrāmata. Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Rīga: tūrisma attīstības aģentūra, 2010. 56 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.latvia.travel/sites/default/files/download/2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_Y10.pdf

5.Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011. 621 lpp.

Papildliteratūra

1. Grīnfelde I., Klepers A., Smaļinskis J. Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata. 33 lpp[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/dripe_VELO.pdf
2. Makkerčers R., Du Korsa H. Kultūras tūrisms: tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. Rīga: Neptūns, 2007. 280 lpp.
3. Šavraka I., Trušiņš J. Rekreācijas attīstība Vidzemes piekrastē. Problēmas un risinājumi. Arhitektūra un pilsētplānošana, Nr.3, 2009, 181.-191.lpp. ISSN 1691-4333

4. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Tourism and recreation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2.Introduction to commercial recreation and tourism [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3.Queensland Government. "What is Recreation?" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4.Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv
5.World Tourism Organisation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.world-tourism.org

6.Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”