Код курса Ģeol4001

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса22.03.2021

Разработчик курса

author

Ilze Vircava

Учебная литературa

1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.1, ISBN 978-9984-44-230-3
2. Bell, F.G. 2004. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 797 p.
3. Bell, F.G. 2007. Engineering geology, 2nd Edition, An Imprint of Elsevier, Butterworth-Heinemann, 581 p.
4. Ģeoloģija, augsnes zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2008. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 88 lpp.

5. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. 2006. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 166 lpp.

Дополнительная литература

1. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. 1986. Inženierģeoloģija. Rīga, Zvaigzne, 280 lpp.
2. Terzaghi, K., Peck, R. B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York, 549 pp.

3. Mitchell, J. K., Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 575 pp.