Kursa kods Ģeol4001

Kredītpunkti 1.50

Inženierģeoloģija

Zinātnes nozareĢeoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Aizstātais kurss

ĢeolB001 [GGELB001] Inženierģeoloģija

Kursa anotācija

Inženierģeoloģijas studiju kurss iepazīstina studentus ar iežiem kā vidi, kura tiek izmantota kā būvju pamatne vai, kur tiek veikta celtniecība, kā arī ar ģeoloģiskajiem procesiem, nosakot šo procesu ietekmi uz būvju stabilitāti. Studiju kursā tiek apskatītas grunšu īpašības kā daudzkomponentu sistēma, kur cietās fāzes īpašības raksturo iežu sastāvs, tekstūra, struktūra, u.c. , tiek apgūta ne tikai ģeoloģiskās vides iedarbība uz būvobjektiem, bet arī celtniecības objektu nevēlamā iedarbība uz ģeoloģisko vidi (rūpniecisko notekūdeņu novadīšana, dabas gāzes krātuvju sistēmas drošība, u.c.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj atpazīt un noteikt dabā plaši izplatītos minerālus – 1. kontroldarbs;
2. Prot izdalīt dažādus grunšu tipus un noteikt to īpašības – 2. kontroldarbs;
3. Spēj pastāvīgi konstruēt un interpretēt ģeoloģisko profilu – mājas darbs;
3. Pārzina dabā noritošos ģeoloģiskos procesus un to ietekmi – tests paškontrolei.
4. Spēj kritiski izvērtēt būvpamatnes inženierģeoloģiskos aspektus, pārzina preventīvos pasākumus grunšu stiprināšanai vai ģeoloģisko procesu novēršanai – tests paškontrolei.

5. Noslēgumā ieskaite par studiju kursā apskatītājām tēmām, vērtējot studenta pamatzināšanas, prasmes un kompetences inženierģeoloģijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Inženierģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi un nozīme būvniecībā. 1h
2. Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes. Mācību kolekciju apgūšana.1h
3. Endogēnie ģeoloģiskie procesi. Celtniecības īpatnības zemestrīču rajonos. 1h
4. Iežus veidojošie minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.1h
5. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi un nozīme celtņu projektēšanā un būvniecībā.1h
6. Magmatiskie ieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
7. Grunšu klasifikācija un raksturīgākās īpašības. 1h
8. Metamorfie ieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
9. Reljefa saistība ar ģeoloģisko uzbūvi un ģeoloģiskajiem procesiem. 1h
10. Nogulumieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
11. Pazemes ūdeņu klasifikācija un to izraisītie ģeoloģiskie procesi.1h
12. Ģeoloģisko karšu un ģeoloģisko griezumu nozīme būvju projektēšanā un celtniecībā.1h
13. Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība. 1h
14. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem. 1h
15. Pētījumu metodes inženierģeoloģijā. 1h

16. Inženierģeoloģisko datu izvērtēšana. 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite, vērtējums ballēs no 1–10.

• Ieskaitē apkopotas lekcijas un laboratorijas darbu tēmas.

• Studenti raksta gala pārbaudījumu studiju kursa beigās.

• Students tiek pielaists pie gala pārbaudījuma (ieskaites), ja veiksmīgi nokārtoti praktisko darbu kontroldarbi un iesniegts ģeoloģiskais profils.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavo atbildes uz pasniedzēja izvirzītajiem jautājumiem saistībā ar lekciju tematiku. Patstāvīgi pabeidz un iesniedz ģeoloģisko griezumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students pie gala pārbaudījuma (ieskaites) tiek pielaists, ja ir sekmīgi nokārtoti kontroldarbi par praktisko darbu tēmām un iesniegts ģeoloģiskais griezums. Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite, kas apkopo gan lekcijās, gan laboratorijas darbos apskatīto tematiku.

Obligātā literatūra

1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.1, ISBN 978-9984-44-230-3
2. Bell, F.G. 2004. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 797 p.
3. Bell, F.G. 2007. Engineering geology, 2nd Edition, An Imprint of Elsevier, Butterworth-Heinemann, 581 p.
4. Ģeoloģija, augsnes zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2008. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 88 lpp.

5. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. 2006. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 166 lpp.

Papildliteratūra

1. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. 1986. Inženierģeoloģija. Rīga, Zvaigzne, 280 lpp.
2. Terzaghi, K., Peck, R. B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York, 549 pp.

3. Mitchell, J. K., Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 575 pp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".