Код курса ETeh3031

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса02.02.2016

Разработчик курса

author

Raimunds Šeļegovskis

Учебная литературa

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. Studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš G. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Дополнительная литература

1. Spūlis L. Elektrotehnika un elektrības izmantošana. Mācību līdzeklis, lekciju konspekts. Višķi, 2012. 302 lpp. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Elektrotehnika%20lekc%20konsp_2012.pdf 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta, 2002. 120 lpp.