Kursa kods ETeh3031

Kredītpunkti 3

Lietišķās elektrotehnikas pamati

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums02.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver līdzstrāvas, magnētisko un maiņstrāvas ķēžu raksturlielumus un pamatlikumus, elektrisko mērinstrumentu sistēmas, elektriskās mērīšanas metodes. Tiek aplūkoti elektrodrošības pamati. Studiju kursā tiek apgūta transformatora, asinhronā dzinēja, līdzstrāvas mašīnas, elektrisko sildierīču un gaismas avotu uzbūve, apgaismojuma aprēķins, elektroiekārtu aizsardzības aparātu parametri, to izvēles un darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: vispārīgos elektrotehnikas pamatus, orientējās elektrisko mērījumu metodēs, orientējās ražošanā un amatniecības izstrādājumos izmantojamo elektrotehnisko komponenšu uzbūves, darbības un izvēles pamatprincipos – 1.-3.kontroldarbi, laboratorijas darbi;
Spēj: veikt vienkāršotu elektroiekārtas, tās sastāvdaļu un to darba režīmu izvēli, apgaismojuma veida un galveno parametru izvēli, sasaistīt tās ar izstrādājuma dizainu; 1.-3.kontroldarbi; laboratorijas darbi
Kompetences: novērtēt elektriskās iekārtas, elementa vai ierīces veida un darba režīmu atbilstību izstrādājumam nepieciešamajiem nosacījumiem, ietekmi uz izstrādājuma dizainu un parametriem. – kontroldarbu un laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektrotehnikas pamatjēdzieni. Līdzstrāva. Oma likums. Sakarības – 2h.
2. Elektromagnētisma pamati.
3. Vienfāžu maiņstrāva. Patērētāju veidi. Aktīvie, reaktīvie patērētāji. – 2h.
4. Maiņstrāvas patērētāju jauda.
5. Trīsfāžu maiņstrāva – 2h..
6. Elektrodrošības pamati.
7. Elektrisko lielumu mērīšana – 2h.
1.kontroldarbs. Līdzstrāvas un maiņstrāvas pamatjēdzieni, likumi, sakarības.
8. Elektriskie vadi un kabeļi, to izvēles pamati un pielietojums - 2h.
9. Apgaismojuma galvenie parametri.
10. Gaismas avoti, to īpašības, izvēles kritēriji – 2h.
11. Elektrisko iekārtu aizsardzība: drošinātāji, atslēdzošie automāti – 2h.
2.kontroldarbs. Vadi, kabeļi, apgaismojums, elektrisko iekārtu aizsardzības ierīces.
12. Līdzstrāvas elektromotori. Mazjaudas elektromotori, to īpašības un pielietojums.
13. Līdzstrāvas un maiņstrāvas kolektormotori, to īpašības un pielietojums.
14. Maiņstrāvas motori (trīsfāžu, vienfāžu), to īpašības un pielietojums – 2h.
15. Transformatori, to īpašības un pielietojums.
16. Elektriskās sildierīces.
3.kontroldarbs. Elektromotori, transformatori, sildierīces.
Laboratorijas darbi: elektrisko lielumu mērīšana, elektroierīču pieslēgumi, elektrisko motoru slēgumi - 8h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Visiem kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem, laboratorijas darbiem nostrādātiem un aizstāvētiem. Nodarbību apmeklējums ne mazāks par 75%

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite tiek iegūta sekmīgi uzrakstot kontroldarbus izstrādājot un aizstāvot visus laboratorijas darbus.
Kontroldarbu vērtēšana:
Katrā no trim kontroldarbiem 7 jautājumi.
Vērtēšana: pareiza, pilnīga atbilde uz konkrēto jautājumu - 1 punkts, daļēja vai ar nebūtiskām kļūdām - 0,5 p, atbilde nepareiza vai tās nav - 0 p.
Minimālais punktu skaits pozitīvam katra kontroldarba vērtējumam – 3,5.

Obligātā literatūra

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. Studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš G. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Spūlis L. Elektrotehnika un elektrības izmantošana. Mācību līdzeklis, lekciju konspekts. Višķi, 2012. 302 lpp. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Elektrotehnika%20lekc%20konsp_2012.pdf 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta, 2002. 120 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķais dizains un amatniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.